B....A....Y ........C....O....L....O....N....Y.........S....H....A....K....E....S....P....E....A....R....E.........C....O....M....P....A....N....Y

W  h  a  t  '  s     P  l  a  y  i  n  g     N   o   w

C H A R L E S   D I C K E N S'

A

C h r s t m a s

C a r o l

    d i r e c t e d  b y  

R o s s  M a c D o n a l d
B U R B A G E

B Y    N I C O L A S    M I N E L L AC  o  m  i  n  g     u  p     n  e  x  t 

​C  O  N  C  O  R  D  A  N  C  Eb y     J o h n     M i n i g a n d i r e c t e d    b y    N e i l    M c G a r r y 

a s s i s t e d    b y    T  o m    G r e n o n

C o m i n g    t h i s

M   A   R   C   H


l  a  n  g  u  a  g  e      c  o  m  m  u  n  i  t  y      p  r  e  s  e  n  c  e     r  i  c  h  e  s

I R N E    n o m i n a t i o n     " B e s t    S o l o   P e r f o r m a n c e "    2 0 1 3 

i m a g e    b y    E r i c a    S i m  p s o n /  M o n i c a    G i o r d a n o

i m a g e    b y    A l e x i s   S c h e e r

c o p y r i g h t   B a y c o l o n y  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y  2 0 1 4


w e b s i t e  d e s i g n   b y  M o n i c a  G i o r d a n o

i m a g e    b y    M o n i c a    G i o r d a n o

B a c k   f r o m   t h e   N Y C   I n t e r n a t i o n a l    F r i n g e